Privacy Policy

Privacyverklaring

Hazenoot Finance B.V., gevestigd aan de Boslaan 8, 2231 TW in Rijnsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hazenootfinance.nl
Boslaan 8
2231 TW in Rijnsburg
06-83557332

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hazenoot Finance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
• Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)


Het kan zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken die zijn verstrekt door één van onze cliënten ten behoeve van dienstverlening die wij voor hun verrichten. In dat geval treden wij in sommige gevallen op als verwerker en hebben wij met onze cliënt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor meer informatie over onder andere de soort gegevens die wij verwerken en genomen beveiligingsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hazenoot Finance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om diensten aan u te kunnen verlenen en daarover met u te corresponderen.
• Het afhandelen van betalingen
• Te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• De mogelijkheid te bieden een aanvraag of aanpassing door te kunnen geven
• Hazenoot Finance & Control verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Deze gegevens worden in onze administratie verwerkten in onze papieren en digitale administratie opgeslagen en zijn puur voor de bovengenoemde doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hazenoot Finance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende documenten van persoonsgegevens:

– Inschrijfformulier: Bewaartermijn 7 jaar na opzegging (i.v.m. wettelijke administratieve verplichtingen)
– Nota’s: Bewaartermijn 7 jaar na opdracht/ aangekocht product (ivm wettelijke administratieve verplichtingen)
– Mailadres: Bewaartermijn onbepaalde tijd of tot verzoek van verwijdering

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hazenoot Finance blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hazenoot Finance gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elke klant heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hazenoot Finance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hazenootfinance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, destrook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hazenoot Finance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen via onze privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via uw contactpersoon of via info@hazenootfinance.nl